Tag

Fidel Estevanio Frank
“Diné Nishłį́. Kinya'áanii nishłį́, Tódích’íi’nii báshíshchiin, Tábąąhá dashíchei, Tł’ááshchí’í dashínáłí.” Fidel is Diné. His clan is Towering House clan. He is born for Bitter Water. His maternal grandfather’s clan is Water’s Edge and paternal grandfather is Red Bottom People. He...
Read More